Druga področja

V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič z bogatimi izkušnjami zastopamo naše stranke v civilnih postopkih na področju obligacijskega, stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepremičninskega prava itd. Naš pristop temelji na praktičnem razumevanju problemov naših strank, specializirani pa smo tudi za vodenje kompleksnejših pravnih postopkov, ki vključujejo več strank v obliki sosporništva. Prizadevamo si za alternativno reševanje sporov, saj tako našim strankam omogočamo znižanje stroškov, ki bi sicer lahko nastali zaradi klasičnega pravdnega postopka, ter jim tako omogočimo učinkovitejše zavarovanje njihovih pravic oz. koristi.

Delovno pravo in pravo socialne varnosti sta ključni področji gospodarskega razvoja in učinkovitega delovanja gospodarskih družb. Da bi preprečevali tveganja, ki izhajajo iz sprememb delovne in socialne zakonodaje, pa tudi zaradi pravilne razlage teh predpisov, jim nenehoma sledimo ter poskušamo predvideti morebitne učinke sprememb in njihov vpliv na poslovanje družb.

Kazensko pravo je eno ključnih pravnih instrumentov, ki je na voljo državi za uveljavljanje njenih temeljnih funkcij in spoštovanje pravnega reda. Pri tem je treba veliko pozornosti nameniti zakonitemu poteku kazenskega postopka, pri čemer vedno obstaja možnost prekoračitve pooblastil države v zvezi s posameznikom, ki je praviloma šibkejša stran v postopku. V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič smo strokovno usposobljeni za svetovanje in zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka, tj. predkazenskega postopka, preiskave in glavne obravnave, ter za uporabo pravnih sredstev zoper sodne odločbe. Naše znanje in izkušnje zajemajo vse vidike kazenskega postopka, od posegov v človekove pravice (zakonitost pripora, prikritih preiskovalnih ukrepov, pravice do obrambe ipd.) do obrambe obdolženca v postopku ter uporabe različnih pravnih instrumentov v te namene. Ponujamo tudi pomoč in zastopanje pri prevzemu kazenskega pregona kot zasebni tožilec, vložitev zasebne tožbe in uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka.

Insolvenčno pravo kot posebno področje gospodarskega prava ureja razmerja med dolžnikom in upnikom, ko postane dolžnik trajneje nelikviden ali dolgoročno plačilno nesposoben. Strankam nudimo zastopanje v postopkih osebnega stečaja, v stečajnih postopkih pravnih oseb, v postopkih prisilne poravnave in poenostavljene prisilne poravnave kot tudi v postopkih prisilnega prenehanja. Kot pooblaščenci upnikov ali dolžnikov skrbimo za varstvo njihovih interesov v vseh fazah insolvenčnih postopkov, tako v predhodnem kot glavnem postopku.

V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič ponujamo pomoč, svetovanje in zastopanje v upravnih postopkih, poleg tega pa tudi možnost sestavljanja vlog in zahtevkov za pridobitev različnih dovoljenj.

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

  • bančništva
  • trgovine
  • energetike
  • okoljevarstva
  • informacijske tehnologije
  • medijev
  • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
  • zavarovalništva
  • in številni drugi